Telefon: 48 365 25 91| Email: poczta@pp9.radom.pl

Przedszkole Publiczne Nr 9

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu, nie tylko indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, ale również czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
✔ z niepełnosprawności,
✔ z niedostosowania społecznego,
✔ z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
✔ z zaburzeń zachowania lub emocji,
✔ ze szczególnych uzdolnień,
✔ ze specyficznych trudności w uczeniu się,
✔ z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
✔ z przewlekłej choroby,
✔ z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
✔ z niepowodzeń edukacyjnych,
✔ z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
✔ z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne i dobrowolne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, w szczególności: psycholog, logopeda, pedagog terapeuta.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
✔ rodziców dzieci,
✔ dyrektora przedszkola,
✔ nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
✔ poradni,
✔ pomocy nauczyciela,
✔ pracownika socjalnego,
✔ asystenta rodziny,
✔ kuratora sądowego,
✔ organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu w trakcie: bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

zajęć rozwijających uzdolnienia,

zajęć specjalistycznych:
• korekcyjno-kompensacyjnych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
•  logopedycznych (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych),
• rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym),
• innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola)

zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych)

porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.

W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę, rodzica lub Dyrektora Przedszkola, że dziecko powinno być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel razem ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w terminie niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ustala sposób dostosowania wymagań edukacyjnych oraz ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin.

Nauczyciel, w formie pisemnej informuje rodzica o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy, takich jak:
✔ zajęcia rozwijające uzdolnienia,
✔ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
✔ zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
✔ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
✔ inne np.: zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nauczyciel oddziału. Nauczyciel oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.

Nauczyciele, specjaliści dwa razy w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Gdy, mimo udzielanej dziecku pomocy, nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, ma prawo wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu dziecka.

Skip to content