Telefon: 48 365 25 91| Email: poczta@pp9.radom.pl

Przedszkole Publiczne Nr 9

Deklaracja dostępności

 

WSTĘP

Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej www.pp9.radom.pl

Data publikacji strony internetowej: 02 lipca 2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08 marca 2021 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

 

Wyłączenia

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 

 INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

– wersję kontrastową;
– możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
– wyróżnienie odnośników;
– skalę szarości;
– jasne tło;
– podkreślenie linków;

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 08 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Przedszkola Publicznego Nr 9 
im. Ewy Szelburg Zarembiny w Radomiu.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

 Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyrektor Małgorzata Wiatrak;
 e-mail: poczta@pp9.radom.pl nr telefonu: 48 36-517-91

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny
z zasadami dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 9 im. Ewy Szelburg Zarembiny znajduje się
w dzielnicy Glinice przy ulicy Kalińskiej 4.

  1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście, znajdujące się przy ul. Kalińskiej, prowadzą do niego schody (jest dostępny również podjazd). Z każdej strony budynku znajdują się wyjścia ewakuacyjne bez podjazdów dla wózków. Należy skorzystać
    z dzwonka.
  2. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy.
  3. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
  4. Na terenie przedszkola są miejsca parkingowe.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Skip to content